Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.mydielkaren.sk , ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Dranex, s.r.o. so sídlom Nálepkova 310, 976 45 Hronec, IČO: 45512256, zapísaná v OR OS Banská Bystrica s.r.o., vložka číslo 18171/S, e-mail: info@mydielkaren.sk   tel. 0903 524 691.

Prevádzkovateľ internetového obchodu je platcom DPH s prideleným IČ DPH: SK2023027820.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa kupujúcim rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

Ručne robené mydlá a kozmetika sú vyrobené na Slovensku. Výrobné priestory boli schválené regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Všetky receptúry sú testované v súlade s požadovanou legislatívou v nezávislom laboratóriu. Výrobky majú vypracovanú správu o bezpečnosti kozmetického výrobku a sú registrované na európskom portáli kozmetických výrobkov.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Elektronická objednávka je kompletne a správne Kupujúcim vyplnený elektronický formulár odoslaný z e-shopu, obsahujúci informácie o Kupujúcom, objednanom tovare alebo službe z ponuky e-shopu, celkovej cene tohto tovaru alebo služby, zvolenej možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

Telefonická objednávka je objednávka zadaná Kupujúcim prostredníctvom telefonického kontaktu s Predávajúcim, ktorá obsahuje informácie o Kupujúcom, objednanom tovare alebo službe z ponuky e-shopu, celkovej cene tohto tovaru alebo služby, zvolenej možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru alebo služieb uložených do košíka v e-shope Predávajúcim – potvrdenie objednávky. Pre správne a včasné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky odoslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením Všeobecných obchodných podmienok a ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.

Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodania tovaru alebo služby a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri zadaní elektronickej alebo telefonickej objednávky neposkytol všetky požadované údaje a/alebo chybne poskytol požadované údaje v objednávke.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom jazyku, zrozumiteľnom pre obidve zmluvné strany.

V prípade, že objednávka nebude môcť byť kompletne vybavená zo strany predávajúceho /napr. nedostatkom tovaru na sklade/, bude o tom kupujúci informovaný. Následne po dohode oboch strán bude objednávka upravená, doplnená alebo inak zmenená.

 Zrušenie objednávky

Kupujúci môže zrušiť (stornovať) objednávku do momentu jej samotnej expedície, o ktorej je povinný informovať predávajúceho písomne e-mailom na info@mydielkaren.sk

Objednávka, ktorá bola riadne vybavená a expedovaná a pokiaľ nebola stornovaná písomne alebo e-mailom do doby odoslania z e-shopu  www.mydielkaren.sk v prípade, že nebude prevzatá kupujúcim a bude vrátená späť predávajúcemu z dôvodu, že kupujúci ju odmietol prevziať, alebo neprevzal v lehote jej uloženia, prípadne zle označil doručovacie údaje, predávajúci bude následne kupujúcemu obratom fakturovať náklady spojené s balením, expedovaním, doručením a vrátením zásielky so splatnosťou 7 pracovných dní.

Kupujúci, ktorý si objednaný tovar neprevezme, mu bude pri nasledujúcej objednávke tovar zaslaný len na základe úhrady vopred.

Ceny

Všetky uvádzané ceny pri tovaroch a službách sú konečné. Predávajúci je platcom DPH. Všetky ceny uvedené v týchto VOP sú vrátane DPH. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na e-shope v momente vykonania nákupu kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov a služieb uvedené na e-shope s tým, že nové ceny sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na e-shope. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovary a služby kupujúcim už objednané.

Možnosti platby:

Pri dodaní v rámci Slovenskej republiky:

 • na dobierku – príplatok – 1,00 €
     • GLS, DPD, – platba kartou alebo hotovosť,
 • na dobierku – príplatok – 1,32 €
     • Slovenská pošta – platba kartou alebo hotovosť,
 • bankovým prevodom – 0,00 €
     • pri platbe vopred – objednávka by mala byť uhradená do 7 dní od prijatia objednávky. Tovar alebo služby budú expedované až po ich úplnom zaplatení na účet predávajúceho. Za zaplatenie na účet predávajúceho sa považuje pripísanie finančných prostriedkov na účet predávajúceho.
 • Platba kartou – 0,00 €
     • MasterCard, MasterPass, Maestro, VISA, VISA Electron, Diners Club International – prostredníctvom platobnej brány GP webpay
 • platobným systémom Pay Pal – 0,00 €

 Dodanie v rámci krajín EÚ

 • na dobierku – príplatok – 1,80 €
 • bankovým prevodom – 0,00 €
     • pri platbe vopred – objednávka by mala byť uhradená do 7 dní od prijatia objednávky. Tovar alebo služby budú expedované až po ich úplnom zaplatení na účet predávajúceho. Za zaplatenie na účet predávajúceho sa považuje pripísanie finančných prostriedkov na účet predávajúceho.
 • Platba kartou – 0,00 €
     • MasterCard, MasterPass, Maestro, VISA, VISA Electron, Diners Club International – prostredníctvom platobnej brány GP webpay
 • platobným systémom Pay Pal – 0,00 €

Bankové spojenie:  SLSP a.s. Brezno

číslo účtu: 0305 4029 67 / 0900

IBAN: SK53 0900 0000 0003 0540 2967

SWIFT: GIBASKBX

Spôsob dopravy:

Pri dodaní v rámci Slovenskej republiky:

 • možnosťou osobného odberu – 0,00 €
     • osobný odber je možný na základe dohovoru medzi kupujúcim a predávajúcim prostredníctvom telefónu alebo e-mailu, platba pri osobnom odbere je možná len v hotovosti, prípadne po dohode vopred na bankový účet
 • preprava spoločnosťou GLS – 3,60 €
 • preprava spoločnosťou DPD – 3,60 €
 • Zásielkovňa – na pobočku – 3,50 €
 • Slovenská pošta –  2,34 € – len pre malé listové zásielky – balenie v obálke alebo menšej krabičke tak, aby sa zmestilo do schránky,

Pri dodaní v rámci EÚ:

 • Česká republika
     • DPD – 7,20 €
     • TOPTRANS – 12,90 €
     • Zásielkovňa na pobočku – 4,50 €
     • Rumunsko, Maďarsko, Srbsko – DPD – 7,20 €

Poštovné zdarma pri nákupe tovaru nad 500 € (do tejto sumy sa nezapočítavajú  poplatky za doručenie).

Vlastnícke právo

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za tovar a jeho doručenia Kupujúcemu.

 Záruka, záručný list

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí predávajúci v záručnom liste.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby spôsobné výrobcom zistené počas trvania záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje bežné opotrebenie, mechanické poškodenie a pod. Záručnú dobu si nie je možné zamietať so životnosťou výrobku.

Zhoda s kúpnou zmluvou

Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez chýb, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.

Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho na www.mydielkaren.sk, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu škody vo výške nutne vynaložených poštovných a distribučných nákladov súvisiacich s plnením z právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy.

Prevzatie tovaru

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, má povinnosť objednaný tovar prijať, prekontrolovať neporušenosť obalu, či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis/protokol o poškodení s doručovateľom; pokiaľ kupujúci zistí poškodenie či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Pri nedodržaní tohto postupu môže byť kupujúcemu zamietnutý nárok na reklamáciu tovaru.

Kupujúcemu spotrebiteľovi je vyššie uvedený postup doporučený, pri jeho nedodržaní však nie je nijak dotknuté právo na uplatnenie reklamácie.

V prípade, že je zásielka porušená, kupujúci tovar neprevezme a spíše s doručovacou spoločnosťou protokol.

UPOZORNENIE: farby tovaru zobrazené na monitore sa môžu mierne odlišovať od skutočnosti.

Reklamácia a jej uplatnenie

Predávajúcim/Prevádzkovateľom je spoločnosť Dranex, s.r.o. so sídlom Nálepkova 310, 976 45 Hronec, IČO: 45512256, zapísaná v OR OS Banská Bystrica s.r.o., vložka číslo 18171/S, e-mail: info@mydielkaren.sk, tel. 0903 524 691.

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá od predávajúceho nakúpila tovar alebo služby. Práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi, VOP predávajúceho. Predávajúci zodpovedá len za tie vady tovaru, ktoré mal tovar pri doručení kupujúcemu, alebo ktoré vznikli počas záručnej doby.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré boli dôvodom na zníženie ceny, t.j. predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, pre ktoré poskytol kupujúcemu zľavu. Záručná doba na dodaný tovar je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručný list slúži originál faktúry – daňový doklad.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa uplatňujú písomne nahlásením reklamácie na e-mailovej adrese info@mydielkaren.sk, alebo písomne zaslaním na adresu predávajúceho.

Nahlásenie reklamácie musí obsahovať:

 • kópiu faktúry – daňového dokladu,
 • aktuálne kontaktné údaje kupujúceho – adresa, telefónne číslo, e-mail pre komunikáciu pri riešení reklamácie,
 • popis reklamácie, vady tovaru.

Postup reklamácie sa uplatňuje aj pre prípad reklamácie nekompletnej dodávky tovaru, alebo dodaného nesprávneho tovaru.

Po obdržaní nahlásenia reklamácie bude predávajúci do troch pracovných dní písomne alebo telefonicky kontaktovať kupujúceho za účelom vyriešenia reklamácie.

Predávajúci má právo požadovať od kupujúceho doručenie reklamovaného tovaru na náklady kupujúceho na adresu predávajúceho za účelom posúdenia alebo odstránenia reklamovanej vady.

Predávajúci písomne oznámi kupujúcemu, či nahlásenú reklamáciu uznáva ako opodstatnenú, alebo reklamáciu odôvodnene zamieta. V prípade odôvodneného zamietnutia reklamácie predávajúci popíše dôvod zamietnutia a doručí ho spolu s reklamovaným tovarom ak bol predávajúcemu doručený. V prípade uznania reklamácie oznámi, alebo navrhne predávajúci kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie.

Uznaná reklamácia môže byť ukončená: vrátením opraveného tovaru kupujúcemu; výmenou tovaru za nový; vyplatením primeranej zľavy z výrobku; vrátením kúpnej ceny výrobku.

Pri uplatnení reklamácie kupujúci uvedie, akým spôsobom bol tovar používaný a uskladňovaný.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za chyby.

 Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (kontakt nájdete https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/, alebo priamo na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, alebo priamo na internetovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy vystupuje v postavení spotrebiteľa. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení §7 a nasledujúcich,  právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci je povinný, ak toto právo odstúpiť od zmluvy chce využiť, toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu predávajúceho. Kupujúci je bezodkladne povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona)  predávajúcemu. Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar/službu do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy v súlade s týmito VOP, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar.

Náklady na doručenie a dobierku, a náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho.

Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má kupujúci s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni. Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č.  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem: prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, firme zodpovednej za spracovanie účtovníctva predávajúceho, zhotoviteľovi e-shopu, ktorý má prístup za účelom opravy prípadných technických alebo dátových chýb e-shopu, štátnym orgánom v prípade kontroly.

Predávajúci od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko, fakturačná adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Kupujúcim poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky.

Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na e-mail: info@mydielkaren.sk

 Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor tel. č.: , 048/412 49 69; 048/415 18 71; fax. č.: 048/4124 693, email: bb@soi.sk

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.mydielkaren.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 21.11.2020.

Dranex, s.r.o.

Nálepkova 310

976 45 Hronec

info@mydielkaren.sk

0903 524 691